Waiting for the morning

Waiting for the morning

Waiting for the morning.

Model: Suziki DR-BIG 750

Where: The Black roses Club, Kazanlak, Bulgaria

When: Almost Midnight, 21.03.2014

suzuki dr big, 03.2014, Kazanlak, Bulgaqria

suzuki dr big, 03.2014, Kazanlak, Bulgaqria

About admin